Regulamin Serwisu

1. Ustalenia wstępne serwisu

 1. Poniższy regulamin wskazuje warunki oraz podstawy prawne dotyczące korzystania z serwisu internetowego optivitanutrition.pl zamieszczonego pod adresem Optivita.pl
 2. Przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje zawarte w regulaminie w sposób jednoznaczny wyznaczają prawa przysługujące Użytkownikom serwisu Optivita.pl oraz ich zobowiązania. Wskazują zakres odpowiedzialności i prawa przysługujące podmiotom posiadającym prawo do administrowania, zarządzania i prowadzenia usług świadczonych z pośrednictwem serwisu Optivita.pl
 3. Rejestracja użytkownika oraz korzystanie z serwisu są dobrowolne. Każdy z Użytkowników chcąc skorzystać z usług serwisu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Optivita.pl
 4. Należy pamiętać, że Użytkownik nie jest diagnoznowany przez pracowników serwisu Optivita.pl oraz nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie może łamać ogólnie przyjętych oraz obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm obyczajowych i społecznych, w tym również reguł użytkowania.
 

2. Definicje

Wyrazy użyte w regulaminie wielką literą zostały zdefiniowane poniżej i tak też należy je rozumieć:
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która osiągneła pełnoletność, korzystająca z Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy Optivita.pl znajdujący się w pod adresem internetowym Optivita.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Optivita Nutrition LLC 6340 Mcleod Dr.#9 Las Vegas , NV 89120, USA
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Optivita Nutrition 6340 Mcleod Dr.#9 Las Vegas , NV 89120, USA
 • Usługi – wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora.
 • Login, Nick – indywidualna nazwa Użytkownika wybrana w Serwisie podczas procesu rejestracji.

3. Generalne postanowienia

         3.1 Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają obowiązek zapoznać się z poniższymi warunkami oraz je zaakceptować:

 • każda wykonywana aktywność fizyczna jest podejmowana na własne ryzyko Użytkownika, zaleca się konsultację z lekarzem w celu sprawdzenia stanu fizycznego Uzytkownika oraz ewentualnych przeciwwskazań do aktywności fizycznych,
 • wszystkie zalecenia zmian w diecie oraz sugestie dotyczące przyjmowania suplementów diety wprowadzane są na odpowiedzialność Użytkownika,
 • Użytkownik zgadza się dobrowolnie uczestniczyć w treningach oraz stosować się do planów żywieniowych i brać na siebie wszelkie ryzyko ewentualnego uszczerbku na zdrowiu,
 • Serwis oraz Administrator całkowicie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie urazy mogące wystąpić w wyniku podejmowanych aktywności fizycznych oraz zaleceń dietetycznych wskazywanych przez Serwis i Administracje,
 • uznaje się, iż Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki zastosowania i korzystania z serwisu oraz polityki prywatności.

4. Świadczenie usług, integracja konta

 • zawsze należy sprawdzić informacje kontaktowe, które są podawane oraz ich prawidłowość przed utworzeniem konta klienta lub przystąpieniem do zapłaty,
 • w ramach procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się i podać dane w każdym serwisie używanym podczas świadczenia Usługi, które nie będą wprowadzały Administracji w błąd, nie będą danymi innej osoby bądź znakami towarowymi lub własnością innego podmiotu. Dane nie mogą być wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia świadczenia usług /usunięcia konta, którego Użytkownik nie stosuję się do Regulaminu,
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie swojej nazwy użytkownika oraz hasła w sposób bezpieczny oraz zobowiązuje się nie przekazywać tych danych osobom trzecim,
 • Jeżeli Użytkownik podejrzewa lub jest świadomy, że Login oraz Hasło znane jest osobom trzecim ma obowiązek poinformować o tym Administrację Serwisu

5. Zamówienia, cennik, plany oraz funkcję

 • po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Serwisu e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Zamówienie stanowi ofertę skierowaną do Serwisu w celu zakupu usług świadczonych przez Serwis,
 • E-mail zwrotny od Serwisu zawierać będzie wiadomości wskazujące dalszy przebieg zamówienia i jego finalizacji,
 • Administracja zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmowy realizacji zamówień w przypadku, gdy transakcja zawiera niekompletne dane lub informacje, które nie mogą zostać zweryfikowane lub gdy podejrzewa oszustwo,
 • Administracja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że ceny wyświetlane w Serwisie są poprawne. Jeśli jednak wystąpi błąd w cenie produktu lub usługi zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia lub skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów płatności jakiejkolwiek dodatkowej należnej kwoty lub zwrotu nadmiernej płatności dokonanej przez Użytkownika (odpowiednio),
 • aktualne ceny oraz plany znajdują się na stronie Serwisu,
 • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany cen, planów i możliwości oferowanych w Serwisie w dowolnym czasie i bez powiadomienia,
 • Administracja dokłada wszelkich starań aby zadowolić Użytkownika należycie świadczoną usługą,
 • wybrane przez Użytkownika Usługi oraz Plany zostaną przesłane w określonym przez Administrację na stronie Serwisu czasie,
 • Usługi świadczone na rzecz Użytkownika wykonywane są po dokonaniu przez niego płatności za pomocą systemu płatności dostępnego w Serwisie
 • Serwis oraz Administracja nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawidłowości w działaniu systemu płatności w przypadku problemów technicznych lub błędów po stronie serwisu dostarczającego systemy płatności,
 • wszelkie informację oraz zasady dotyczące przebiegu oraz systemu płatności dostępne są na stronie Serwisu dostarczającego usługi płatności do Serwisu,
 • Serwis oraz Administracja nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie lub funkcjonowanie Aplikacji, wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być kierowane do dostawcy Aplikacji,
 • Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać informacji dostarczonych przez Serwis. Całość praw majątkowych znajdujących się w Serwisie oraz dostarczanych do Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami),
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi lub przerwania świadczenia Usługi również w czasie jej trwania. Jeżeli Usługa zostanie przerwana w czasie jej trwania, Użytkownik dostanie stosowny zwrot opłaconej kwoty pomniejszony o koszt wykonanych już usług,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu poprawy jego działania oraz modernizacji

6. Reklamacje

 • wszelkie odwołania oraz zwroty muszą być uzgodnione i potwierdzone na piśmie oraz wysłane pocztą od Użytkownika na adres Serwisu,
 • pełna lub częściowa refundacja kosztów nastąpi gdy usługa świadczona przez Serwis okaże się wadliwa,
 • w przypadku gdy Administracja będzie w stanie rozwiązać problem, refundacja kosztów nie będzie przysługiwała Użytkownikowi. Administracja zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub ustosunkowania się do problemu przedstawionego przez Użytkownika na piśmie w terminie 14 dni

7. Przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych

 • Administracja uprawniona jest do należytego przechowywania, przetwarzania, utrwalania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych Użytkownika. Dane te są wymagalne w celu świadczenia Usług przy wykorzystywanych przez Serwis systemach. Jeżeli użytkownik nie będzie skłonny podać tych danych Administracja zobowiązana jest do odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika,
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji przez Administrację w celu przedstawienia poprzez wiadomości nowych lub obecnych ofert usług zawartych w serwisie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych zobowiązany jest do przesłania wiadomości do Administracji w celu poinformowania jej o powyższym,
 • Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji, w tym celu konieczne jest skontaktownie się z Administracją,
 • Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) Administrator oraz podmioty przez niego upoważnione mają prawo na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

8. Zmiany Regulaminu

 • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnej chwili, bez podawania przyczyn. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami w regulaminie. Po zmianie regulaminu na stronie serwisu pojawi się stosowna informacja o jej dokonaniu,
 • wszelkie sugestie oraz uwagi dotyczące regulaminu prosimy przesyłać na adres mailowy Administracji.

ZAPYTAJ EXPERTA

We connect you to a world of houseplants and urban gardening tailored to your home

Bloomer

Login to your account